Scroll to top

Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) závazně doplňují a konkrétněji specifikují obsah smluvních vztahů založených různými smlouvami (např. Smlouva o dílo, smlouva o vytvoření webstránky, smlouva o poskytování webhostingových služeb atd.) Uzavřenými mezi prodávajícím a kupujícím (definované níže).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávajícím je

GOOD WEB s.r.o.

zapsaná v rejstříku Okresního soudu Brno

IČ: 088 84 048
DIČ: CZ088 84 048
Bankovní účet: SK2111110000001613683005

Kupujícím je fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) nebo právnická osoba (obchodní společnost, organizace a jiné), která si objednává službu.

1.3 Strany se dohodly, že budou plnit své závazky vyplývající z platné legislativy a všechny případné nedostatky nebo spory budou řešit prioritně dohodou vyhovující oběma stranám.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

Prodávající se zavazuje dodat služby v dohodnutém rozsahu, tak jak bylo uvedeno v době smluvního ujednání, včetně dohodnuté ceny, lhůty dodání, kvalitě zpracování služby i s příslušenstvím.

Kupující se zavazuje převzít zaplatit za dohodnutou cenu za objednanou službu, a převzít si službu, což znamená, dodat přístupy k hostingové službě, kde mě být web stránka zmigrovaná. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo službu dodat na nosiči prostřednictvím emailové komunikace. Kupující se dále zavazuje, služby užívat v souladu s návodem nebo případnými doporučeními, být součinný při dodání služby, včetně dodání informací prostřednictvím formuláře FAQ a dokumentu „Přístupové údaje“, které mu prodávající doručí na email za účelem zhotovení

OBJEDNÁVKA

3.1 Po ujednání bude kupujícímu na emailovou adresu uvedenou při objednávce automatické potvrzení objednávky prostřednictvím vystavení zálohové faktury

3.2 Kupující je po smluvním ujednání povinen uhradit zálohu za službu v dohodnuté výši.

STORNO OBJEDNÁVKY

4.1 Objednávku lze stornovat e-mailovou formou.
4.2 Storno objednávky je možné do 72 hodin od jejího potvrzení, bez poplatku.

4.3 Storno poplatek je ve výši 17% z ceny objednaných služeb.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1 Odstoupení od smlouvy je možné ve smyslu platných zákonů a v souladu s obchodními podmínkami.
5.2 V případě odstoupení kontaktujte prodávajícího prostřednictvím emailové komunikace a domluvte si způsob odstoupení od smlouvy. Peníze Vám budou vráceny na bankovní účet a vystaven dobropis.

5.3 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení.

DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu službu v dohodnuté lhůtě.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě reklamací prodávající postupuje standardně ve smyslu zákona. V našem zájmu je poskytnout služby zákazníkům převyšující standardní servis. Všechny reklamační požadavek budou po projevení závady individuálně konzultovány s cílem spokojenosti zákazníka.

ZÁRUČNÍ DOBA

8.1 Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena zákonem a běží ode dne převzetí služby a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat službu z důvodu záruční opravy.
8.2 V případě, že je při službě uvedena delší záruční doba, je upřednostněna před lhůtou stanovenou zákonem.
9.3 Prodávající poskytuje záruční i pozáruční servis a služby všem svým zákazníkům na základě dohody a dohodnutou formou.